Friendly Friends

October 26, 2010

Strategi Pengajaran


Strategi Pengajaran

Pemusatan Guru
Strategi pemusatan guru merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersifat tradisional. Dalam strategi ini, guru menguasai dan mengawal segala aktiviti pembelajaran. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang penting. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar. Ciri kepimpinan guru juga bersifat autokratik serta banyak bertindak dan memberi arahan. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian pencapaian objektif pengajaran guru. Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyebaran nilai – nilai murni dan perkembangan emosi oleh guru. Strategi ini mementingkan pencapaian murid – murid berdasarkan keputusan ujian dan peperiksaan. Teknik mengajar guru tertumpu kepada penyampaian fakta – fakta. Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafal. Justeru itu, murid kurang berupaya membuat interpretasi. Interaksi di antara murid juga adalah pasif dan sifat – sifat sosial positif kurang dipupuk. Strategi ini mementingkan pengolahan kaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian oleh guru. Akibatnya, dibawah strategi pemusatan guru, murid – murid menjadi kurang kreatif dan berinisiatif. Strategi ini menggunakan persembahan bahan dalam langkah – langkah kecil dan sistematik dengan hentian untuk menyemak permahaman murid. Strategi pemusatan guru mengandungi pengajaran yang mempunyai langkah – langkah kecil yang menegaskan latihan amali murid selepas setiap langkah. Peranan guru ialah menyampaikan bahan, membimbing murid pada sesi awal latihan amali, dan membekalkan setiap muris dengan amali yang lebih tinggi dan kerap.

Pemusatan Murid

Dalam strategi ini, murid memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti pemusatan murid menjadikan murid fokus utama dalam proses pembelajaran. Murid – murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran (kaedah kumpulan, inkuiri penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, bermain, simulasi dan lain – lain).Strategi ini mungkin lebih sesuai apabila maklumat tidak dapat disampaikan dengan berkesan melalui strategi pemusatan guru dan apabila matlamat pengajaran merangkumi kemahiran kreatif dan kritikal. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid memainkan peranan yang penting,sedangkan peranan guru hanya sebagai pembimbing kepada murid yang menjalankan aktiviti pembelajaran. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adlaah dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan membimbing murid supaya murid berfikir dan bertindak balas memberi jawapan. Ciri kepimpinanan guru bersifat demokratik dalam strategi ini. Murid – murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. Keadaan ini menggalakkan lebih banyak penglibatan murid dalam aktiviti bilik darjah. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. Perkembangan murid adalah secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan sosial. Ujian formatif lebih ditekankan dan keputusan ujian kerap sekali digunakan untuk mengkaji kelemahan murid. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid – murid memahami fakta – fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri. Peluang interaksi diantara murid adalah banyak dan sifat sosial yang positif seperti tolong – menolong, berkerjasama dan bertolak ansur selalu dipupuk. Strategi pemusatan murid juga mementingkan pengolahan kaedah kumpulan. Di bawah strategi pemusatan murid, murid – murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. Guru mengamanahkan tanggungjawab yang lebih kepada murid. Strategi ini didapati lebih berkesan dalam mengembangkan kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep dan sikap yang positif, menggalakkan motivasi, mengembangkan penyuburan diri dan menggalakkan kemahiran sosial berkumpulan.
Beberapa contoh strategi pemusatan murid ialah penerokaan, inkuiri dan penemuan serta beberapa bentuk perbincangan. Strategi pemusatan murid ialah termasuk menimbulkan dan mewujudkan persekitaran kelas yang membolehkan murid dapat berinteraksi dengan guru dan murid lain
 
Berasaskan Bahan

 Strategi pemusatan bahan terbahagi kepada dua kategori iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Bahan – bahan yang digunakan ialah spaerti carta,graf,peta specimen, model gambar, slaid video, perakam pita dan projektor. Bahan yang lebih canggih adalah pakej pembelajaran berasaskan komputer, CD-ROOM, komputer multimedia, cakera padat interaktif, bahan daripada internet, persidangan- tele dan persidangan – video. Strategi ini memupuk sifat –sifat sosial yang positif khasnya bila murid dan guru berkongsi sumber dan bahan. Murid – murid mendapat pengalaman realistik kerana dapat melihat situasi sebenar atau bahan maujud dan kronkrit. Ini menjadikan proses pengajaran lebih bermakna. Interaksi yang berlaku di dalam bilik darjah banyak hala iaitu di antara guru dengan bahan, bahan dengan murid dan guru dengan murid dan bahan. Strategi ini mengutamakan kecekapan dan kemahiran murid dalam memanipulasikan pelbagai jenis bahan. Strategi ini lebih sesuai digunakan oleh guru kerana ia menekankan perkembangan jasmani, kognitif dan rohani murid murid. Pembelajaran berasaskan sumber sangat berguna dalam membantu guru menghadapi murid pelbagai keperluan. Strategi ini menyediakan pelbagai wahana untuk murid belajar untuk kadar masing – masing pada setiap masan dan di tempat pilihan mereka.

Berasaskan Tugasan/ aktiviti

 Guru yang menggunakan strategi berasaskan tugasan melibatkan murid dalam
aktiviti atau yang memberi peluang kepada mereka mengamalkan dan mengaplikasikan
apa yang sedang mereka belajar. Aktiviti atau tugasan tersebut juga membuka peluang
kepada murid menerima bimbingan, pelbagai strategi mempermudahkan tugasan, atau
scaffolding bentuk lain yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugasan mereka dengan jayanya. Aktiviti yang dipilih dengan bijak, perlu disampaikan denganberkesan, dipantau dan diteruskan sekiranya inginkan kesan maksimum. Untuk itu,guru perlu terlebih dahulu menyediakan murid menghadapi sesuatu aktiviti, memberi
bimbingan dan maklum balas semasa aktiviti, dan menstruktur refleksi pasca aktiviti
selepas sesuatu aktiviti. Semasa memperkenalkan sesuatu aktiviti, guru perlu
menekankan tujuannya dengan cara yang boleh membantu murid melibatkan diri dalam
aktiviti tersebut dengan idea jelas akan matlamat yang ingin dicapai mereka. Guru boleh membekalkan maklumat yang diperlukan atau membantu (scaffold) tentang bagaimana memenuhi kehendak tugasan. Sekiranya bacaab ialah sebahagian daripada tugasan, guru mungkin boleh meringkaskan idea utama, mengingatkan murid tentang strategi – strategi yang dapat memperkembangkan dan memantau kefahaman semasa mereka membaca atau membekalkan mereka bahan yang boleh membantu mereka mempelajari bahan bacaan dengan cara yang betul. Setelah murid mula melaksanakan aktiviti dan tugasan,
guru seharusnya memantau kemajuan mereka dan memberi bantuan sekiranya perlu. Kebanyakan tugasan bersama – sama dengan murid, memberi maklum balas umum tentang persembahan mereka, dan mengukuhkan idea utama dengan mengaitkan kepada matlamat keseluruhan
No comments: